top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

 1. Isabelle Feteris Coaching: ISABELLE FETERIS, gevestigd te Leiden onder KvK nr. 72981946.

 2. Klant: degene met wie Isabelle Feteris een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Isabelle Feteris en klant.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Isabelle Feteris. 

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Isabelle Feteris hanteert voor haar producten of diensten, op de website of die anderszins herkenbaar zijn gemaakt, kan Isabelle Feteris jaarlijks wijzigen. 

 2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Isabelle Feteris vastgesteld voorafgaand aan een traject. Deze is allesomvattend tenzij anders overeengekomen of vermeld. 

 3. Indien partijen voor een dienstverlening door Isabelle Feteris een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 4. Isabelle Feteris heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Isabelle Feteris prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Isabelle Feteris op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijnen, dan is Isabelle Feteris gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. 

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Isabelle Feteris.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Isabelle Feteris haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Isabelle Feteris op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Isabelle Feteris, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Isabelle Feteris te betalen. 

Tussentijds opzeggen

1. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Indien de klant besluit niet meer deel te nemen aan het traject moet alsnog aan de betalingsverplichting worden voldaan. 

 

Opschortingsrecht

 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

  

Verrekening

 

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Isabelle Feteris te verrekenen met een vordering op Isabelle Feteris.

  

Levertijd

 

 1. De door Isabelle Feteris gegeven levertijden voor de producten en diensten zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Isabelle Feteris.

 3. Overschrijding van de opgeschreven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Isabelle Feteris niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering

 

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 

Transportkosten

 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij de partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

  

Verantwoordelijkheid

 1. Coaching is op geen enkele manier een vervanging voor therapie of behandeling.

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Isabelle Feteris niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventueel zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakkingen voorafgaand aan het vervoer te melden aan Isabelle Feteris, Bij gebreke waarvan Isabelle Feteris niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

 Verzekering 

 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:

 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

 • Zaken van Isabelle Feteris die bij de klant aanwezig zijn

 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 

2. De klant geeft op eerste verzoek van Isabelle Feteris de polis van deze verzekering ter inzage. 

  

Garantie

 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Isabelle Feteris enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

 Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Isabelle Feteris voert de overeenkomst naar de beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Isabelle Feteris heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventuele afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Isabelle Feteris tijdig kan beginnen met aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Isabelle Feteris tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

 

Informatieverstrekking door de klant

 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan Isabelle Feteris.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

Duur van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst tussen Isabelle Feteris en de klant wordt aangegaan voor de duur van 26 weken, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets ander voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand; na zo’n opzegging eindigt de overeenkomst rechtswege.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijnen moet de klant Isabelle Feteris schriftelijk in gebreke stellen. 

 

 Geheimhouding

 

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke over dan ook) van Isabelle Feteris ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Isabelle Feteris waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Isabelle Feteris schade kan berokkenen. 

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie

 • Die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg is van schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.

 • Die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

 

Vrijwaring

 

 1. De klant vrijwaart Isabelle Feteris tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Isabelle Feteris geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door Isabelle Feteris geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Isabelle Feteris daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Isabelle Feteris uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Isabelle Feteris in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, dan kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Isabelle Feteris gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient een ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Isabelle Feteris

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Isabelle Feteris ook daadwerkelijk bereikt.

 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

 1. Als Isabelle Feteris een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Isabelle Feteris verschuldigd zijn.

 

 

Aansprakelijkheid Isabelle Feteris

 

 1. Isabelle Feteris is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Isabelle Feteris aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Isabelle Feteris is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

 4. Indien Isabelle Feteris aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag voor de levering(en) of dienst(en) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen omschrijvingen op de website of in de catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

 

Vervaltermijn

 

 1. Het recht van de klant op schadevergoeding van Isabelle Feteris vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Isabelle Feteris toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichting door Isabelle Feteris niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Isabelle Feteris in verzuim is.

 3. Isabelle Feteris heeft het recht de overeenkomst met alle klanten te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien Isabelle Feteris kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Isabelle Feteris in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Isabelle Feteris kan worden toegerekend in een van de wil van Isabelle Feteris onafhankelijke situatie, waardoor de nakomeling van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Isabelle Feteris kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc..); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, electriciteits- internet-, computer en telecomstoringen; computervirussen, staking, overheidsmaatregelen onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbreking. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Isabelle Feteris één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Isabelle Feteris er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Isabelle Feteris is in de overmachtsituatie geen enkele (schadevergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van overmacht toestand enig voordeel geniet. 

 

Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigingen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

  

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Isabelle Feteris is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Isabelle Feteris zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Isabelle Feteris.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:38, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Isabelle Feteris bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Isabelle Feteris is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Februari 2022 Leiden

bottom of page